Česky Anglicky Význam
3P definice (FM)3P definitionFacility management je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.
5P definice (FM)5P definitionSeverská/Holandská definice FM. Oproti 3P definici posouvá do středu pozornosti Facility managementu „člověka“. Facility management má za cíl zajistit pro zaměstnance/uživatele budovy/návštěvníka takové pracovní či užitné prostředí, které bude vykazovat čtyři základní parametry (prostory, procesy, udržitelnost a ekonomickou efektivitu).
adaptabilitaadaptabilityMožnost (schopnost) měnit charakteristiky jako objem, funkce nebo prostor pro splnění nových požadavků.
aktivumassetAktiva představují všechno, co společnost vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku. Pro FM jsou významné tzv. FIXNÍ AKTIVA.
asset managementasset managementSystematické a koordinované činnosti a postupy, kterými organizace v průběhu životního cyklu optimálně a trvale spravuje svůj majetek a aktiva, jejich související stav a výkonnost, rizika a výdaje, za účelem dosažení svých organizačních strategických plánů. (zde se míní zejména hmotné majetky tzv. fixní assety). Jinak též činnosti zaměřené na optimalizaci nákladů životního cyklu majetku/zařízení s hodnotou pro organizaci.
"Management aktiv je koordinovaná aktivita organizace zaměřená na zhodnocení aktiv" (Zdroj: ČSN/STN EN ISO 55000 – Mangement aktiv (kap. 3.3.1).
auditauditSystematický, nezávislý a dokumentovaný proces k objektivnímu získání důkazních informací a vyhodnocení, do jaké míry jsou splněna kritéria auditu.
benchmarkingbenchmarkingProces porovnávání strategie, procesů, výkonů a / nebo jiných entit proti praktikám stejné povahy, a to za stejných podmínek a s podobnými mírami.
bezporuchový systémtrouble-free systemSystém, u něhož výrobce garantuje, že po celou dobu řádného užívání nevznikne porucha.
budovabuildingNerozdělené přístřeší zahrnující prostor, který je úplně nebo částečně ohraničen konstrukcemi a je určen uživatelům pro konkrétní účely.
budova s téměř nulovou spotřebou energiezero energy buildingJe budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, získaných v místě stavby či v jejím okolí.
cena pluscost plusCena za management a vlastní dodávky FM poskytovatele plus přefakturace jednotlivých subdodávek subdodavatelů.
centralizovanýcentralizedŘízený z jednoho místa, jednou společností, jedním manažerem (jedna kompetence).
černá vodablackwaterJe splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.
cesta stupňováníescalation pathPostup vedoucí k vyřešení problémů, které nelze dojednat v dohodnutém časovém rámci. Cesta stupňování předurčuje jejich rychlé převedení k dalšímu dořešení na vyšší úrovni struktury řízení.
charakteristika (znak)characteristicRozlišující vlastnost:Rozlišující vlastnost:
– hmotná (např. mechanické, elektrické, chemické nebo biologické charakteristiky);
– smyslová (např. týkající se čichu, hmatu, chuti, zraku, sluchu);
– týkající se chování (např. zdvořilost, čestnost, pravdomluvnost);
– časová (např. dochvilnost, bezporuchovost, pohotovost);
– ergonomická (např. fyziologické charakteristiky nebo charakteristiky týkající se bezpečnosti osob);
– funkční (např. nejvyšší rychlost letadla)
cíl (úkol)objectiveVýsledek, kterého má být dosaženo.
činnostiactivitiesÚkoly potřebné pro dosahování výsledků.
čistá podlahová plocha (NFA)Net Floor Area (NFA)Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
čistá podlahová plocha místností (NRA)Net Room Area (NRA)Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
commissionercommissionerOdborník zajišťující řádný proces commissioningu.
commissioningcommissioningCommissioning (také metoda) je proces zajištění kvality stavby a instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Cílem jsou kvalitní provozní parametry v dlouhodobém výhledu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití, které respektuje provozní požadavky budovy a jejího majitele nebo provozovatele.
daňové nákladytax costsNáklady, jako jsou daně, poplatky a DPH (daň z přidané hodnoty).
decentralizovanýdecentralizedŘízený z více míst, lokalit, více firem, více manažery (není sjednocená kompetence).
demobilizacedemobilizationEtapa sloužící k převedení facility služeb zpět ke klientovi nebo k novému poskytovateli služeb facility managementu podle smlouvy o facility managementu.
dodavatelsupplierPoskytovatel facility služby nebo produktu.
dodavatel facility managementu = FM dodavatelfacility management contractorOrganizace, která je zavázána kontraktem poskytovat facility služby a je odpovědná za plnění kontraktu.
due diligence (DD)due diligenceSestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
ekologická stopaecological footprintEkologická stopa je uměle vytvořená jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů čtverečních Země potřebuje pro svůj život.
ekvivalent plného úvazku (FTE)FTEEkvivalent plného úvazku lze určit vydělením celkového počtu odpracovaných hodin počtem řádných pracovních hodin v pracovním týdnu (např. odpracování 32 hodin, když řádný pracovní týden má 40 hodin se rovná 0,8 plného úvazku).
entitaentityKonkrétní, nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi (benchmarking).
exkluzivitaexclusivitySkutečnost, že klient poskytuje v rámci smlouvy o facility managementu svému partnerovi výhradní právo na poskytování příslušných facility služeb.
facility managementfacilities management (facility management)Integrace procesů v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností. (ČSN EN 15221-1)

Organizační zajištění, které integruje lidi, místo a proces v zastavěném prostředí s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavního podnikání. (připravovaná ISO 41000)
facility manažerfacility managerOsoba odpovědná za organizaci facility managementu, která je jediným kontaktním bodem na straně klienta (na strategické úrovni), zajišťuje kvalitu a neustálé zlepšování a řídí strategické projekty a úkoly.
Vede organizaci FM poskytovatele, respektive řídí integrované zajištění FM služeb pro FM klienta.
facility procesfacility processPodpůrný proces, který je integrován a řízen FM.
facility produktfacility productJedna z vymezeného souboru hierarchicky organizovaných (klasifikovaných) a normalizovaných facility služeb.
facility službyfacility servicesPodpůrné zajišťování primárních činností společnosti poskytované interním nebo externím poskytovatelem.
FM systém řízeníFM management systemOrganizace musí vytvořit, zavést, udržovat a soustavně zlepšovat systém řízení FM,
včetně potřebných procesů a jejich interakcí.
FM-produktová mapaFM product mapStruktura normalizovaných (klasifikovaných) facility produktů v FM.
FM-ukazatelFM-indicatorUkazatel, který měří kvalitu facility produktů.
fotovoltaikaphotovoltaicsMetoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách.
funkční přístupfunctional approachPřístup k facility managementu, který je zaměřen na integraci individuálních služeb tak, aby byl dosažen požadovaný výstup.
havarijní údržba/zásahemergency maintenanceJednorázová technická služba, jejíž cílem je ochrana života a zdraví osob, zamezení šíření havárie, konsolidace stavu zařízení a prostory a zdokumentování situace.
hierarchiehierarchyStruktura úrovní, v nichž každá úroveň zahrnuje nižší úrovně.
hrubá podlahová plocha (GFA)Gross Floor Area (GFA)Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
ICTICTSlužby spojené s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
in-house / inhousein-houseForma zajištění služby (produktu) vlastními zaměstnanci.
indikátory trvale udržitelného rozvojeindicators of sustainable developmentUkazatele, které popisují chování lidské společnosti ve vztahu ke zdrojům, ochraně přírody a životního prostředí.
insourcinginsourcingProces přechodu z outsourcingu do inhouse. V ČR je tento termín užívaný i jako alternativa k výrazu inhouse (tj. forma zajištění služby (produktu) vlastními zaměstnanci).
inspekční prohlídkainspectionJednorázová či pravidelná kontrola stavu zařízení či prostor s cílem zjištění neshod, které by ohrožovaly provoz či prostředí respektive které by zkracovaly životnost zařízení či prostor. Inspekční prohlídky, které jsou předepsány zákony, vyhláškami či jinak závaznými pravidly jsou nazývány REVIZE.
integrované facility službyintegrated facility servicesSoubor facility služeb, které jsou navzájem provázány.
interní zajištění služebinternal service provision (in-house service provision)Poskytování a řízení služeb zaměstnanci zaměstnanými v organizaci poptávající službu. (připravovaná ISO 41000)
jednotka měřeníunit of measurementUrčitá velikost fyzikální veličiny, která je definována a přijata konvencí a / nebo právními předpisy a které se používá jako standardu pro měření téže fyzikální veličiny (benchmarking).
jednotlivé službysingle servicesSystém nezávislého, jednotlivého zajišťování služeb/produktů (služby nejsou navzájem koordinovány).
klasifikaceclassificationSystém pro seskupování a kategorizaci položek s podobnými charakteristikami (atributy).
klíčový výkonnostní FM-ukazatel (= FM-KPI)FM-key performance indicator (FM-KPI)FM-ukazatel, který ovlivňuje primární činnosti organizace naplňováním klíčových výkonnostních ukazatelů klienta.
klíčový výkonnostní ukazatel (= KPI)key performance indicator = KPIMěřítko poskytující základní informace o výkonnosti poskytování facility služeb (poskytuje základní informace o výkonnosti/kvalitě).
klientclientOrganizace, která si zajišťuje facility služby na základě smlouvy o facility managementu (FM-smlouvy/SLA).
kogeneracecogeneration (CHP)Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
kompetence (pravomoc)competenceSchopnost aplikovat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků.
komunikační plochy (CA)Circulation Area (CA)Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
koncový uživatelend userOsoba, která přijímá facility služby.
kontrakt na facility management (= FM-kontrakt)facility management contractPrávně závazná smlouva mezi různými právnickými subjekty.
kontrola (monitorování)monitoringOvěření stavu systému, procesu nebo činnosti.
kvalitaqualityStupeň splnění požadavků souborem inherentních (souvisejících/příslušných) charakteristik.
logistikalogisticsSlužby zabývající se přepravou (přenosem) a skladováním (uchováváním) zboží a informací a zlepšováním těchto procesů.
majetek/zařízenífacilityHmotné aktivum, které podporuje organizaci.
MaR (Měření a Regulace)Measurement and RegulatingSystémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
materiálové náklady (náklady na materiál)material costs/ costs of materialsNáklady na zboží (např. spotřební zboží, nástroje, náhradní díly).
měkké službysoft servicesNeoficiální označení pro služby zajišťující „lidi a organizaci“ (druhá ze dvou skupin FM služeb).
měřenímeasurementZpůsob k určení hodnoty.
měřítkobenchmarkReferenční bod nebo metrika, vůči kterému mohou být měřeny strategie, procesy, výkony a / nebo jiné entity (benchmarking).
míra centrální tendencemeasure of central tendencyMíra, která poskytuje údaj o typické hodnotě v souboru dat (benchmarking).
míra extrémůmeasure of extremesMíra, která poskytuje údaj o extrémní hodnotě v souboru dat (benchmarking).
míra rozptylumeasure of dispersionMíra, která poskytuje údaje o typických šířkách pásma v souboru dat (benchmarking).
místnostroomČást budovy, přístupná osobám, úplně nebo částečné ohraničená dělicími prvky, jejíž podlaha a/nebo strop tvoří část konstrukce budovy.
mobilizacemobilizationFáze sloužící k určení a zavedení všech zdrojů, systémů, dat a postupů před úplným převzetím odpovědnosti za poskytování facility služeb stanovených ve smlouvě o facility managementu.
modernizacemodernization renovationObnova v současném standardu (rozumí se tím standard odpovídající době modernizace).
nájemcetenantJednotlivec nebo podnikatelský subjekt, který má dočasně v držení nebo platí nájemné za nemovitost vlastněnou jinou stranou (vlastníkem nemovitosti).
nákladové středisko FMFM cost centrePrvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy FM-náklady.
nákladové středisko primární činnostiprimary activity cost centrePrvek v účetním systému, ke kterému jsou vztaženy náklady.
náklady na kapitálcost of capitalÚrok a provize za kapitál.
náklady na technické zhodnocení (náklady na zlepšení)cost of enhancement of initial performance (improvement costs)Náklady potřebné ke změnám majetku/zařízení za účelem splnění nových požadavků.
nemovitostreal estatePozemek se vším, co je spojeno se zemí pevným základem, např. budovy.
neshodanoncomformityNesplnění požadavku.
nevyužitelná plocha podlaží (NLA)Non-functional Level Area (NLA)Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
nezastavěná plochaun-built areaČást plochy pozemku, která není klasifikována jako zastavěná plocha.
normalizovaný facility produktstandardized facility productJedna z definovaných skupin klasifikovaných a hierarchicky organizovaných facility služeb; v závislosti na národních jazykových zvyklostech smí být termín „normalizovaná facility služba“ používán jako synonymum.
obnovitelné zdroje (OZE)renewable resourceObnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.
odlehlá hodnotaoutlierExtrémní hodnota v souboru dat, která má nepřiměřený vliv na určování referenčních bodů (benchmarking).
odpisdepreciationOdhadovaný nebo očekávaný pokles nákladů na aktiva (investiční).
opatřenícorrectionÚkony směřující k odstranění zjištěného nesouladu (neshody).
open book (= otevřená kniha)open-bookTransparentní výměna relevantních informací mezi klientem a poskytovatelem služeb facility managementu.
opravarepairObnovení spolehlivé funkce po poruše.
optimalizace plochspace optimizationProces k dosažení optimálního vyvážení využití prostor pro dané účely.
organizaceorganizationOsoba nebo skupina lidí, která má své vlastní funkce s odpovědnostmi, pravomocemi a vztahy k dosažení svých cílů.
outsourcingoutsourcingForma zajištění služby (produktu) formou nákupu od externího poskytovatele (dodavatele) (jinak též: Dohoda, na základě které externí organizace vykonává část činností nebo funkcí organizace.)
pasivní důmpassive houseJe stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
personální náklady (náklady na zaměstnance)personnel costs/costs of personnelMzdové náklady (hrubý roční plat včetně sociálních odvodů a daní, placené dovolené, odměn, prémií a podílů na zisku) a ostatní personální náklady.
plocha dělicích konstrukcí (PWA)Partition Wall Area (PWA)Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
plocha obvodových konstrukcí (ECA)Exterior Construction Area (ECA)Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
plocha podlaží (LA)Level Area (LA)Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
plocha pozemkuplot areaČást zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí, na kterou se mohou odkazovat orgány veřejné moci (např. pozemkové, katastrální nebo místní úřady).
plocha vnitřních nosných konstrukcí (ICA)Interior Construction Area (ICA)Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
plochy sociálního zázemí (AA)Amenity Area (AA)Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
podlahafloorObvykle spodní vodorovná konstrukce v místnosti, která tvoří ohraničující prvek budovy nebo její části.
podpora podnikáníbusiness supportSlužby podporující především vedení organizace, např. právní poradenství.
podprocessub-processSamostatný proces probíhající v rámci vazeb na jiný širší proces.
podpůrné procesysupport processesPracovní postup činností (vedlejších činností), které nejsou označeny jako primární činnosti.
politikapolicyZáměry a směřování organizace oficiálně stanovené vrcholovým managementem.
poruchafailurea- projev či následek vady nebo nadměrného opotřebení – vyčerpané životnosti
- změna konstrukce oproti původnímu stavu zhoršující spolehlivost
poskytovatel služebservice providerOrganizace, která je odpovědná za poskytování jedné nebo více facility služeb.
poskytovatel služeb facility managementu (= poskytovatel FM-služeb)facility management service providerOrganizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.
požadavekrequirementPotřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné.
požadavek specifikovaný „na vstupu“input requestPožadavek vyspecifikovaný detailním popisem jak, co, kdy, kde, kým atd. provést („nákup odborných pracovních sil“).
požadavek specifikovaný „na výstupu“output requestPožadavek specifikovaný popisem požadovaného výsledku služby se specifikací mezních parametrů služby, které nesmí být porušeny/překročeny.
pracovištěworkstationFyzické stanoviště - včetně stolu a židle, které je speciálně navržené nebo vhodné pro činnosti související s prací, jako je čtení, psaní, telefonování a práce na PC, které splňuje zákonné požadavky a které je vhodné pro trvalé použití.
pravidelná preventivní údržba (PPU)Periodic Preventive Maintenance (PPM)Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
předběžná dohodaletter of intentOznámení nebo memorandum vyjadřující zřejmý záměr přijetí určitých opatření nebo uzavření formální smlouvy.
prediktivní údržbapredictive maintenancePři zavedení prediktivní údržby se hodnotí měřitelné parametry a dle jejich změn se přistupuje k výměně dílů před ukončením jejich životnosti.
preventivní údržbapreventive maintenanceServisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu.
převoditelnosttransferabilityMožnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a podpisu smlouvy o facility managementu s novým poskytovatelem.
příjemrevenueVýdělek (zisk, výtěžek, výnos).
primární činnostiprimary activitiesČinnosti, které představují charakteristické a nepostradatelné kompetence organizace v jejím hodnotovém řetězci.
primární plochy (PA)Primary Area (PA)Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní pod-pory a pracovišť).
primární procesyprimary processesProcesy identifikované organizací jako zásadní k zajištění služby nebo produktu v jejím hodnotovém řetězci zaměřené na její zákazníky.
proaktivní údržbaproactive maintenanceProaktivní údržba předpokládá aktivní změnu zařízení/prostory, která omezí dalšímu vzniku poruchy (například záměnu jednoho dílu za obdobný prvek s vyšší životností).
procesprocessSoubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.
produktproductVýsledek procesu.
Kategorie produktů jsou tyto:
– služby (např. přeprava);
– software (např. počítačový program, slovník);
– hardware (např. mechanická část motoru)
produktivitaproductivityProduktivita v ekonomii je vztah mezi výsledkem a časem potřebným k dosáhnutí tohoto výsledku.
property managementproperty managementObor řídící optimální využití prostor pro účely prosperity klienta (nákup/prodej/užívání). Tento obor má blízko k realitním aktivitám.
prostorspaceSkutečná nebo teoreticky ohraničená plocha nebo objem.
prostor (zajištění prostoru)space (accommodation)Služby k zajištění prostoru jako návrh, výstavba, pořízení nebo pronájem prostoru, včetně správy a managementu prostorů a jeho odstraňování.
provozní řádPovinná dokumentace (pracovně bezpečnostní) povinná při předání/přejímce vyhrazených zařízení a některých dalších, z provozního a bezpečnostního hlediska významných zařízení a prostor.
průmyslová odpadní vodaindustrial wastewaterOdpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství nebo v drobných provozech.
Pult Centralizované Ochrany (PCO)Je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult připojeny. Na pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
reaktivní údržba (RU)reactive maintenanceJednorázový údržbový zásah na základě vyžádání klienta či na základě vyhodnocení inspekční prohlídky.
recommissioning / post commissioningrecommissioning / post commissioningRealizace procesu commissioningu v již provozovaných objektech.
referenční bodreference pointMíra extrémů, centrální tendence nebo rozptylu (benchmarking).
rekonstrukcereconstructionProdloužení životnosti v původním standardu.
rekuperace teplaheat recuperation (recovery)Rekuperace je obecnější pojem zahrnující zpětné získávání jakékoliv formy energie. Rekuperace tepla je zpětné získávání tepelné energie (tepla/chladu).
revizerevisionVyhláškou či nařízením předepsané inspekční úkony (na prvcích, které mohou ohrožovat životy či zdraví osob – převážně na tzv. vyhrazených zařízeních).
řídící úrovněmanagement levelsTři úrovně řízení – strategická, taktická a provozní.
riskriskVliv nejistoty.
šedá vodagreywater (sullage)Šedá voda je voda, která odtéká z umyvadla, sprchy, vany, pračky, myčky a kuchyňského dřezu (splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč).
shodaconformitySplnění požadavku.
silná udržitelnoststrong sustainabilityUdržitelnost, která vyžaduje nesnižující se hodnotu zdrojů, tedy princip silné udržitelnosti umožňuje čerpat jen obnovitelné zdroje, neobnovitelné jako zdroj energie vůbec neuvažuje.
skleníkové plynygreenhouse gasesJsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu). Skleníkovými plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
skleníkový efektthe greenhouse effectSkleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru.
skupinové službymulti servicesSystém, kdy jednotlivé služby/produkty jsou zajišťovány jedním dodavatelem (služby nejsou navzájem koordinovány).
slabá udržitelnostweak sustainabilityUdržitelnost, která požaduje, aby v budoucnu nedošlo ke snížení celkové ekonomické hodnoty zdrojů i produktů z nich získaných.
službaservicePomíjivá, nehmatatelná činnosti vykonávaná pro zákazníka/odběratele, který vystupuje jako spolutvůrce.
služby pro uživatele objektů (pohostinnost)hospitalitySlužby zajišťující příznivé pracovní prostředí tak, aby se lidé cítili příjemně a pohodlně.
služby specifické pro organizaciorganization specificSlužby vztahující se k lidem a organizaci, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
služby specifické pro primární činnosti (služby specifické pro průmyslové odvětví)primary activity specific (Industry sector specific)Služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře, které jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
služby týkající se pracovištěworkplaceSlužby vztahující se k pracovnímu prostředí, například zajišťující nábytek, vybavení a stavební úpravy (fit out) nájemců.
služby týkající se venkovního prostředíoutdoorsSlužby vztahující se na vnější plochy včetně pozemku, údržby parkovišť, zahradnických prací atd.
smlouva o facility managementu (= FM-smlouva)facility management agreementPsaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím poskytovatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování facility služeb.
smlouva o úrovni služeb (= SLA)service level agreement = SLASmlouva mezi klientem nebo zákazníkem a poskytovatelem služeb o vykonání, měření a podmínkách poskytování služeb.
společenská odpovědnost firem (CSR)Corporate Social Responsibility (CSR)Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními vlastníky. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.
sprinkler (=samočinné sprchové hasicí zařízení)sprinklerSystémy spadající do oblasti EPS (elektronické požární signalizace) stabilně nainstalované do budov, které samočinně spouští hasebnou clonu (většinou vodní) k okamžité likvidaci požáru.
stálé zlepšovánícontinual improvementOpakující se aktivita pro zvýšení výkonu.
stěnawallObvykle svislá konstrukce, která ohraničuje nebo člení budovu nebo její část:
- Nosné stěny podpírají stropní konstrukci nebo střechy a/nebo zabezpečují konstrukční celistvost
- Nenosné stěny jsou určeny pouze pro rozdělení/oddělení prostoru
- Obvodové stěny rozdělují/oddělují vnitřní místnosti od vnějšího prostoru
- Vnitřní stěny rozdělují/oddělují pouze vnitřní místnosti
střecharoofKrycí konstrukce tvořící vrchní úroveň budovy nebo její části.
stropceilingObvykle vrchní vodorovný povrch v místnosti.
strukturastructureVztah mezi třídami, skupinami a kategoriemi a způsob, jakým jsou vzájemně provázány.
subdodavatelsub-contractorOrganizace pověřená poskytovatelem služeb facility managementu k poskytování určité části facility služeb.
systémsystemSoubor/množina vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků, procesů, technologií nebo (obchodních) struktur.
systém plateb založený na výkonuperformance based payment systemMetoda plateb založená na dohodnutých výstupních jsou specifické pro určitý typ nebo pobočku organizace.
systém řízenímanagement systemSoubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků organizace, vytvářející podmínky, cíle a procesy k dosažení těchto cílů.
taxonomietaxonomyPraxe a vědní obor zabývající se klasifikací.
technické plochy (TA)Technical Area (TA)Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzdu-chotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elek-trické energie).
tepelná pohodathermal comfortTepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí.
tři základní pilíře udržitelnosti (TBL)Triple Bottom Line (TBL)Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a Environmentální (ekologický).
třídagradeKategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití.
trigeneracetrigenerationTrigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie.
tvrdé službyhard servicesNeoficiální označení pro služby zajišťující „prostor a infrastrukturu“ (první ze dvou skupin FM služeb).
účinnosteffectivenessRozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánovaně dosáhnou požadovaných výsledků.
údržbamaintenanceÚdržba technických systémů, přístrojů, součástek a prostor je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Cílem je zabezpečení spolehlivé funkce.
udržitelnostsustainabilityStav/schopnost ekosystému zachovávat svoji funkci pro současné i budoucí generace.
ukazatelindicatorMěřená nebo vypočítaná charakteristika (nebo soubor charakteristik) produktu podle daného vzorce, který hodnotí stav nebo úroveň výkonu ve stanoveném čase.
úklidcleaningSlužby týkající se hygieny a čistoty, které udržují řádné pracovní prostředí a pomáhají udržovat aktiva v dobrém stavu.
unbundlingunbundlingOddělení výrobního sektoru od distribuční/dopravní sítě (výroba a distribuce médií, dopravní služby atd.)
úroveň služeb (= SL)service levelKompletní popis požadavků na produkt, proces nebo systém včetně jejich charakteristik.
vadadefectNedostatek způsobený chybným návrhem nebo provedením.
vnější plochaexternal areaČást plochy pozemku nezahrnující zastavěnou plochu přízemí budovy.
vnitřní podlahová plocha (IFA)Internal Floor Area (IFA)Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
vratnostreversibilityMožnost klienta učinit rozhodnutí o ukončení smlouvy o facility managementu s existujícím poskytovatelem a převedení facility služeb na interního poskytovatele (případně jiného určeného FM poskytovatele).
vrcholný FM-ukazatelFM-top indicatorUkazatel důležitý pro FM-činnosti, který není FM-KPI.
vrcholové vedenítop managementOsoba nebo skupina lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na nejvyšší úrovni.
vyhrazená zařízeníVyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle příslušných zákonů. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
výkonperformanceMěřitelný výsledek.
výsledkyoutcomesVýsledek výkonu (nebo neprovedení) funkce(-í) nebo procesu(-ů).
zákazníkcustomerOrganizační jednotka, která specifikuje a objednává poskytování facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.
zastavěná plochabuilt areaČást plochy pozemku ohraničená svislými průměty budov nad úrovní terénu i pod ní.
zastavěná plocha budovybuilding envelopePlocha ohraničená svislými průměty nadzemních i podzemních částí budovy do vodorovné roviny.
zastavěná plocha nadzemních částí budovybuilding area above groundPlocha těch částí budovy, které jsou nad úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
zastavěná plocha podzemních částí budovybuilding area below groundPlocha těch částí budovy, které jsou pod úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
zastavěná plocha přízemí budovy (v úrovni terénu)building footprintPlocha těch částí budovy, které jsou na úrovni terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
zdokumentované informacedocumented informationInformace, které musí být kontrolovány a udržovány organizací a média, na kterých jsou obsaženy.
zdraví, bezpečnost, ochrana a životní prostředí (HSSE)Health, Safety, Security and Environment (HSSE)Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
zelená budovagreen buildingPod označením Zelená budova si můžeme představit několik termínů: ekologická budova, ekoarchitektura, ekostavitelství, trvale udržitelná architektura, pasivní domy atp.
životnostservice lifeDoba předpokládaného plného funkčního využití stavby/prostory/zařízení.
zúčastněná stranainterested party (stakeholder)Osoba nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna, nebo sama vnímá, že by mohla být ovlivněna rozhodnutím nebo činnostmi