Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Garant výuky; Senior konzultant a lektor

FM Institute, s.r.o. a Hein Consulting, s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

Základy technické správy majetku, údržba technologií budov; Stavební údržba (1 den)
FM z pohledu udržitelnosti; Systémy certifikace udržitelnosti budov; Správa energií a médií (1 den)
Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling; Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic; Pojišťovnictví pro FM (2 dny)
Webinář "Základy Facility managementu"

Odbornost

Od roku 1998 navázal kontakt na celosvětovou asociaci facility manažerů IFMA, v roce 1999 organizoval založení české pobočky této asociace IFMA CZ, kde v letech 1999 – 2002 působil na pozici prezidenta IFMA CZ.

Inicializoval uspořádání světových kongresů v Praze IFMA - World Workplace Europe 2003 (12. - 14. 5. 2003), kde se podílel i na dvou příspěvcích a EFMC v 22. - 24. května 2013 s jedním příspěvkem.

Jménem ČR

pověřen řízením přípravy evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), její garant a překladatel. Obdobně zastupoval ČR i při přípravě světové normy ISO 55000 „Asset management“.

Externí vyučující na ČVUT FSv (garant předmětu FM), hostující lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava.

Člen IFMA od roku 1999; v současnosti prezident IFMA CZ.

Od 2013 držitel nejprestižnějšího ocenění této asociace IFMA Fellow

Místopředseda EuroFM - evropské asociace Facility managementu.

Profesní CV

Absolvent stavební fakulty ČVUT - obor konstrukce a doprava a postgraduálního studia na stavební fakultě ČVUT. 1975 – 1992 statik ocelových konstrukcí a následně vedoucí výpočetního střediska projekce ve Vodních stavbách. 1992 - 2000 pracoval pro společnost Nemetschek AG (jednatel dceřiné společnosti – CAD, EDM a CAFM produkty).

V letech 2002 – 2005 pracoval ve společnosti Skanska Facilities Management CZ s.r.o., na pozici Corporate Facility Managera.

V současnosti působí jako nezávislý konzultant. V poslední době vykonává poradenskou činnost v oblastech reorganizace FM podpory (včetně interních služeb), přípravy výběrových řízení na FM poskytovatele, auditů řízení FM a správy majetku, přípravy a řízení relokace podniků atd.

Projekty, publikace, další aktivity

Autor:
"Základy Facility managementu" - 2014 Professional publishing

Spoluautor:
"Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management)" - 2003 Professional Publishing
"Facility Management a Public Private Partnership" - 2007 Professional Publishing
"Facility Management metoda řízení podpůrných činností" - 2007 VŠB – TU Ostrava
"Facility Management – případové studie" - 2008 Professional Publishing
"Management výstavbových projektů" - 2008 Skripta ČVUT
"Pomůcka pro činnost autorizovaných osob - Provozování a udržování budov" – 2008 ČKAIT

Autor mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.


Ing. Vladimír Balach, MBA

Ing. Vladimír Balach, MBA

Generální ředitel

Letovické strojírny

Linkedin profil

Kurzy:

Řízení Facility managementu; Metodologie Lean 6 Sigma pro Facility management (1 den)

Odbornost

Jako absolvent Vysoké školy Chemicko-technologické, Fakulty Potravinářské technologie, katedry Kvasné chemie a bioinženýrství (1978-1982) začal profesní kariéru v dělnických profesích, mistrovských a později manažerských pozicích. Od nástupu do praxe se neustále zaměřoval nejenom na profesní růst, ale zároveň na postupné doplňování teoretických znalostí a vzdělání. V roce 1994 -1996 absolvoval mezinárodní školu ve spolupráci Manchester Metropolitan University a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Profesní CV

Od roku 1992 pracoval v mnoha vrcholových funkcích zejména CEO, předseda a člen představenstva a dozorčích rad. Zúčastnil se privatizačního procesu státních společností, transformací společností s holdingovými principy i mezinárodních integračních a transformačních projektů v Evropě.

Při své práci inicioval mnoho rozvojových programů, které měli zásadní vliv na výkonnost řízených společností. Zejména se podílel na rozvojových projektech v oblastech prodeje a marketingu, změnou a rozvojem celopodnikové kultury, reorganizaci Supply chain procesů a konsolidaci národní distribuční sítě. Ve všech rozvojových projektech se zaměřoval na optimalizaci hodnotových řetězců a na způsoby zvyšováni přidané hodnoty.

V letech 2005-2006 se zúčastnil projektu VIZE 2008 ve skupině ČEZ, kde inicioval implementaci základních principů Facility managementu. Byl u založení společnosti ČEZ Správa majetku, kde se svým týmem ve funkci Generálního ředitele vybudoval společnost zajišťující podpůrné služby pro ostatní členy skupiny ČEZ. Hlavní podnikatelská činnost byla zaměřena na správu majetku, tiskových, administrativních služeb a dopravních služeb. Vytvořil flexibilně fungující společnost.

V letech 2007-2009 transformoval procesy nákupu ve skupině Unipetrol.

V současnosti pracuje na pozici výkonného ředitele Českého svazu pivovarů a sladoven.

Projekty, publikace, další aktivity

 • Změna podnikové kultury s cíle změnit výrobně zaměřené myšlení k myšlení zaměřené na přidanou hodnotu a zákazníka
 • Reorganizace řízení společností se zaměřením na hodnotu a s principy horizontálního a maticového způsobu řízení
 • Projekt na transformaci Logistiky a transport a Sales, Operational and demand planning procesů
 • Člen týmu pro realizaci projektu VIZE 2008 ve skupině ČEZ
 • Člen týmu, který transformoval podpůrné procesy ve skupině Unipetrol zejména nákupní procesy v projektu Corporate Governance

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Předsedkyně České asociace úklidu a čištění

Viceprezident Hospodářské komory ČR

Kurzy:

Úklid a čištění; Odpadové hospodářství (1 den)

Odbornost

Absolvent Britského institutu úklidových věd.

Od roku 1998 jsou její vzdělávací moduly přípravnými kurzy pro certifikace osob České společnosti pro jakost ve třech stupních Úklidový operátor, manažer a specialista.

Od roku 1999 je členem programové komise České společnosti pro jakost.

Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je mimo 4 let, kdy byla první místopředsedkyní, až dosud předsedkyní představenstva této asociace.

Od roku 1999 je členem programové komise České společnosti pro jakost.

Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je mimo 4 let, kdy byla první místopředsedkyní, až dosud předsedkyní představenstva této asociace.

Od roku 2002 je vícepresidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu a spolupracuje jak s ostatními evropskými asociacemi, ale zároveň se podílí na připomínkování evropské legislativy prostřednictvím jednání s různými parlamentními výbory a zpravodaji pro různé direktivy, jedná s IMCO, Eurochambers atd.

Od roku 2003 je expertem sociální dialogu úklidového průmyslu Evropské komise, kde v tripartitě jednáme s evropskou odborovou organizací UNI Evropa.

Od roku 2007 člen sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, kde se podílí na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Její vzdělávací firma se zabývá školením pro profesní kvalifikace a odbornými školeními zaměřenými na oblast úklidu a FM.

Od roku 2011 člen Hospodářské komory ČR.

Profesní CV

Od roku 1992 do roku 1996 byla zaměstnána jako ředitelka společnosti Properclean spol. s.r.o., která se zabývala prodejem pomůcek, strojů a chemických přípravků a školením v oboru úklidu.

Na konci roku 1996 pracovala jako obchodní ředitelka firmy ISS – Harvilla s.r.o., což byla úklidová firma, z které vyrostla česká pobočka ISS.

Od roku 1997 podniká jako OSVČ v oblasti školení, poradenství a v oblasti prodeje pomůcek, strojů a chemických přípravků až doposud.

Projekty, publikace, další aktivity

V roce 2013 udělena Merkurova medaile.

Autorka mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.

Aktivně anglický, německý a ruský jazyk.


Ing. Zdeněk Čežík

Ing. Zdeněk Čežík

Konzultant managementu a podnikových procesů

Kurzy:

Služby pro uživatele objektu; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby (1 den)
Lidský faktor v FM (1 den)

Odbornost

V roce 1996 založil ve ŠKODA AUTO a. s. v rámci útvaru služeb, který řidil, oddělení Facility Managementu. Účastnil se několika mezinárodních konferencí  oboru, kde získal zkušenosti k činnostem FM a jeho přínosům. Aktivity spojené s rozvojem a kvalitativním růstem oboru FM řídil v  automobilce nepřetržitě do konce roku 2014.

V roce 2000 se připojil k zakládajícím členům nově vzniklé české pobočky asociace IFMA CZ. Následně působil tři volební období ve funkci člena představenstva IFMA CZ, z toho dvě volební období ve funkci viceprezidenta. Podílel se na pořádání příslušných akcí IFMA CZ. Pro každoroční Týden FM IFMA CZ organizoval několik let ve spolupráci s dalšími kolegy náplň přednáškového dne.  

Své znalosti si prohloubil rovněž pravidelnou účastí na mezinárodních kongresech IFMA v zahraničí. Příležitostně přednášel některá témata oboru a témata managementu na akcích organizovaných externími vzdělávacími institucemi v ČR.

V listopadu 2015 mu bylo představenstvem IFMA CZ propůjčeno emeritní členství za dlouholeté působení a za významný přínos pro rozvoj oboru Facility management v České republice.

Profesní CV

V roce 1978 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v  Praze, obor ekonomika a řízení průmyslu. Dalších 37 let prožil ve ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav, dříve AZNP. Po zapracování na výrobních pracovištích působil od roku 1979 v různých manažerských funkcích, řídil postupně útvary externí propagace, koncepce a prognózy podniku, organizace a technika řízení, podnikové procesy, centrální služby, management kanceláří a služeb podniku.

Po absolvování manažerského vzdělávacího programu v portugalském Algarve byl v roce 1996 povolán do upper managementu koncernu Volkswagen AG.

Po ukončení své profesní dráhy ve Škoda Auto se věnuje konzultačním a poradenským aktivitám v oboru managementu a podnikových procesů včetně oboru FM.

Projekty, publikace, další aktivity

 • Vedení týmu, kterému se podařilo získat v roce 1987 souhlas Škoda Plzeň a státních orgánů s užíváním ŠKODA v názvu podniku
 • Organizačně právní převedení aktivit bývalého AZNP do nástupnické organizace státního podniku Škoda
 • Garant automobilky při organizaci a prezentaci generačně nového vozu Favorit na konci 80tých let pro veřejnost a sdělovací prostředky
 • Člen řídícího týmu k založení akciové společnosti Škoda, provedení organizační ho a majetkového převodu ze státního podniku Škoda a koordinaci fůze při převzetí automobilky koncernem Volkswagen AG v roce 1991
 • Provedení procesních změn pro konsolidaci automobilky v rámci koncernových systémů, založení útvaru služeb s novými systémovými činnostmi jako je Travel management, Facility management, Event management, Design kancelářských a výrobních ploch a dalších
 • Řízení týmu pro výstavbu některých nových objektů v rámci Škoda Auto jako je podnikové Automuzeum, Zákaznické centrum, první výrobní hala moderní koncepce M13 pro výrobu typu Octavia a dalších
 • Zmocněnec pro životní prostředí ve Škoda Auto
 • Autor řady odborných textů v oblasti služeb do tuzemských periodik a metodických pokynů v rámci koncernu

Ing. Lukáš Emingr, PhD.

Ing. Lukáš Emingr, PhD.

Vedoucí odboru Technická podpora SN

ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

Základy technické správy majetku, údržba technologií budov; Stavební údržba (1 den)

Odbornost

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze oboru Technická zařízení budov, kde také dokončil navazující doktorský program.

Od roku 2009 se věnuje možnostem implementace moderních CAFM aplikací v komerčním sektoru a propagaci oblasti commissioningu v České republice. Několik let se podílel na přípravě mnoha energeticky úsporných projektů ve veřejném sektoru a také oblasti obnovitelných zdrojů a jejich následnému efektivnímu provozování ve společnosti Energy Benefit Centre a.s.

Profesní CV

Od roku 2006 působil ve společnosti Liko-s a.s., kde se jako projektový manažer podílel na realizaci interiérů v mnoha zajímavých administrativních budovách především na území Prahy.

Do r. 2015 obchodní ředitel ve společnosti Strabag Property and Facility Services, a.s., kde se věnoval vedení obchodního týmu, supervizi při zpracování cenových nabídek a smluv, vytváření marketingového plánu a dohled nad jeho plněním. Dále byla náplní jeho práce přednášková a prezentační činnost, standardizace workflow obchodních případů, aktivní vyhledávání obchodních příležitostí, organizace výběrových řízení, tvorba podkladů a zadávací dokumentace pro Avýběr subdodavatelů a komunikace s nimi a především implementaci CAFM aplikací pro podporu činnosti provozního oddělení.

Od r. 2015 vedoucí odboru Technická podpora SN ve společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity

Autor odborných článků:

Konference Vykurovanie 2011, Stará Ľubovňa - Commissioning – nová metoda pro uvádění budov a TZB systémů do provozu

www.tzb-info.cz, Praha 16.5.2011 - Commissioning – nová metoda pro uvádění budov a TZB systémů do provozu

2011 International Conference for Enhanced Building Operations (ICEBO) - Intelligent building control system for EPBD certification support


Ing. Jiří Frýba

Ing. Jiří Frýba

Senior konzultanat (TZB)

Kurzy:

Základy techniky vnitřního prostředí - 3 dny
Základy techniky vnitřního prostředí - úvod (1 den)
Základy techniky vnitřního prostředí - VZT a vytápění (1 den)
Základy techniky vnitřního prostředí - Klimatizace a MaR (1 den)

Odbornost

Specialista v oboru zařízení techniky prostředí staveb, zvláště pak vzduchotechniky, zařízení pro vytápění a ochlazování staveb, měření a regulaci. V posledních letech konsultant a lektor technického zařízení budov v rámci Facility Managementu.

Profesní CV

Absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1970 po dobu 20 let působil jako vedoucí technologického provozu a útvaru celopodnikových služeb později vykonával funkci technického náměstka v nakladatelství Albatros. Od roku 1990 po dobu tří let působil na pozici poradce náměstka ministra pro životní prostředí České republiky. Od roku 1992 je soukromý podnikatel v oboru technických zařízení budov, techniky prostředí, provozu zařízení. Celý život se zabývá rekonstrukcemi a zprovozňováním objektu, ve svém portfoliu má objekty jako jsou Národní divadlo, kongresové centrum Praha nebo Komerční Banka na Václavském náměstí. V oblasti odborného posouzení provozních problémů a navrhování řešení se podílel na objektech poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu ČR, Česká spořitelny nebo na objektu AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi.

Projekty, publikace, další aktivity

Členství:
• Československá vědeckotechnická společnost - Odborná skupina provozu klimatizace v roce 1972 - předseda od 1972 do 2000
• Český svaz vědeckotechnických společností – člen předsednictva ve třetí funkčním období
• Společnost pro techniku prostředí - prezident od založení 1990 do 2000, nyní viceprezident
• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných při výstavbě - člen od 1992 jako autorizovaný inženýr, člen zkušební komise po několik funkčních období, člen akreditační komise systému celoživotního vzdělávání, člen Rady pro rozvoj stavební profese

Lektor a autor odborných článků:
• Garant a lektor každoročních kurzů Provoz technických zařízení budov s použitím metodiky Facility Managementu.
• Stavební a strojní fakulty ČVUT - přednášky pro studenty ve specializacích TZB se zaměřením na metodiku Facility Managementu
• Technická univerzita – VŠB Ostrava - člen státní zkušební komise, přednášky pro studenty ve specializaci městského inženýrství se zaměřením na metodiku Facility Managementu při provozu TZB
• Přednášky na každoročních konferencích Facility Management v Bratislavě
• Garant čtyř konferencí na téma Klimatizace a větrání ( v roce 2006 v mezinárodním formátu)
• Časopis Vytápění, větrání, klimatizace - člen redakční rady, autor řady článků


Ing.Ondřej Fukal MRICS

Ing.Ondřej Fukal MRICS

Vedoucí oddělení Správa nemovitostí

Cushman & Wakefield s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

Prostor a FM; Standardy pracoviště; Základní pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - WORKSHOP (2 dny)

Odbornost

V průběhu své profesní kariéry pracoval na vedoucích pozicích v několika společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti Facility Managementu či Property Managementu. Má zkušenosti s místním trhem v ČR stejně jako s poskytováním služeb mezinárodním klientům - vždy pracoval na straně dodavatele služeb pro klienta.

Jeden ze zakládajících členů IFMA CZ, člen Royal Institute of Chartered Serveyors.

Profesní CV

Absolvent strojní fakulty ČVUT - obor optika a přesná mechanika.

Od 2007 -  Cushman & Wakefield s.r.o. - partner společnosti, vedoucí oddělení Správy nemovitostí

2001-2007 -  CENTRA (komplexní správa nemovitostí) - ředitel divize Facility Management

1999-2001 -  OKIN (správa komerčních nemovitostí) - výkonný ředitel, později obchodní ředitel

1994-1999 - Healey & Baker (mezinárodní poradenská firma v oblasti nemovitostí) - pracovník oddělení správy nemovitostí, od 1995 vedoucí tohoto oddělení

1993-1994 - Redwood farmhouse language centre, Anglie - pobyt na jazykové škole

1991-1993 - Československá obchodní banka - referent oddělení vnitřních investic

Projekty, publikace, další aktivity

Autor článků v odborných časopisech.


 Ing. Aleš Choutka

Ing. Aleš Choutka

Konsultant a lektor

Jednatel společnosti Alstanet, s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

ICT podpora Facility managementu (1 den)

Odbornost

Od roku 1999 společník a jednatel předního dodavatele softwaru pro Facility management. Působil jako analytik a projektový manager na významných implementacích CAFM aplikací ve společnostech T-Mobile, Vodafone, Komerční banka, Slovenská pošta, AB Facility, ISS a mnoha dalších.

Praktické zkušenosti získal rovněž v rámci svého působení ve společnosti Skanska CZ na pozici ředitele odboru developmentu a jako člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností Skanska CZ.

Externí vyučující v rámci kurzů pořádaných FM Institute a Společnosti pro techniku prostředí.

Profesní CV

Absolvent (1998) stavební fakulty ČVUT - obor Ekonomika a řízení stavebnictví na stavební fakultě ČVUT.

V letech 1998 až 1999 pracoval postupně v roli analytika oddělení developerských projektů a následní vedoucí tohoto oddělení ve společnosti IPS a.s. Následně v letech 1999 až 2001 ve společnosti Skanska CZ (akvizice IPS a.s. švédskou Skanska SE) jako ředitel odboru developmentu a člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností.

Od roku 2001 až po současnost působí jako jednatel společnosti Alstanet, s.r.o., dodavatele SW pro Facility management. Vykonává zejména poradenskou činnost, procesní analýzy, působí v oblasti integrace s ostatními systémy a v oblasti projektového řízení rozsáhlých projektů.

Projekty, publikace, další aktivity

 • Autor mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.
 • Člen odborných porot IFMA od roku 2008.

Mgr. Lucie Ivančová

Mgr. Lucie Ivančová

Senior International Legal Advisor

TNT/FedEx CZ, SK & HU

Linkedin profil

Kurzy:

Smluvní zajištění FM (1 den)

Odbornost

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Má hluboké znalosti trhu Facility managementu včetně jeho specifických vlastností, je odborníkem na implementaci FM .


Profesní CV

Lektor – FM Institute, s.r.o.
březen 2013 - dosud
Výuka Facility Management a obchodní právo zejména specifických právních rizik v ceně. Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání osob s činností na Mangement Facility CZ trh.

Senior International Legal Advisor - TNT/FedEx CZ, SK HU

2018 - dosud

Senior International Legal Advisor zodpovědný za tři země , vedení všech právních záležitostí.

 

Senior Legal Counsel – ISS Facility s.r.o. CZ & SK
2011 - 2018

Senior Legal Counsel zodpovědný za dvě země - Českou republiku a Slovensko, vedení všech právních záležitostí pro všechny dceřiné společnosti skupiny ISS v obou zemích.

In-House Counsel – OKIN GROUP a.s.
říjen 2009 - červen 2011

Podnikový právník (Junior pozice) významné společnosti poskytující služby Facility managementu. Zaměření: obchodní právo, revize a vypracování návrhů všech smluv klienta a dodavatele zakázek, jednání se smluvními stranami; firemní agenda; práce a pracovní právo, zákon o veřejných zakázkách.

Junior Lawyer – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, s.r.o.
prosinec 2008 - září 2009
Junior právník, oddělení obchodního práva, zaměření: smluvní právo a zákon o veřejných zakázkách.

Projekty, publikace, další aktivity


Petr Janovský

Petr Janovský

Director, Division of Industrial Sites

Mark2 Corporation Czech a.s.

Kurzy:

Bezpečnostní management; Problematika BOZP, PO, OŽP (1 den)

Odbornost

Svoji kariéru začal v roce 1997 ve službách Policie České republiky. V roce 2003 nastoupil do  společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., kde pracoval jako manažer v různých oblastech bezpečnosti. K jeho největším projektům patřila spolupráce na zahájení systematizace ostrahy spol. Foxconn, nastavení bezpečnostního systému pro automobilku TPCA v Kolíně či rozvoj bezpečnostně logistických software. Dva roky pracoval jako Security Operations Manager pro Radio Free Europe / Radio Liberty. Dnes na pozici ředitele Divize průmyslu M2C, má na starosti řízení týmu 30 manažerů a více než 1200 zaměstnanců.

Profesní CV

6/2011 – doposud Mark2 Corporation Czech, a.s. Divizní ředitel, Divize průmyslu

řízení týmu 30 manažerů, cca 1200 zaměstnanců, aktivní podpora sedmi zahraničních poboček – stanovení a implementace jednotné bezpečnostní koncepce

2009 – 2011 Radio Free Europe, Security Operation manager

2008 – 2009 Mark2 Corporation Czech, a.s. Zástupce divizního ředitele, Divize průmyslu

2003 – 2008 Mark2 Corporation Czech, a.s. Bezpečnostní manažer

1997 – 2003 Policie České republiky

Projekty, publikace, další aktivity

 • Od roku 2006 mentor výcviku taktické, profesní a střelecké přípravy Městských policií, spolupráce s PČR
 • Aktivita v profesních bezpečnostních sdruženích (ASIS, TAPA)
 • EASTLOG, Praha – Člověk – kritický faktor bezpečnosti
 • Konference bezpečnostního managementu, Praha – Facility Management vs. Security Management
 • Týden Facility Managementu, Praha – Bezpečnost, jako součást FM
 • ASIS, 13th European Security Conference & Exhibition 2014, Haag
 • Transport Security Expo, London

Mgr. Pavla Jasná

Mgr. Pavla Jasná

Senior Legal Consultant

Hein Consulting, s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

ISO 41001 a ISO 41012 - Facility management (2 dny) - NOVINKA
ISO 41012 - Implementace Facility managementu - NOVINKA

Odbornost

 • V letech 2003 - 2006 pracovala jako firemní právník ve společnosti Skanska CZ.
 • V letech 2006 – 2016 se zaměřovala na právní problematiku Facility managementu a PPP.
 • Od roku 2016 pracuje ve společnosti Hein Consulting v oblasti smluvních dokumentů FM.

Profesní CV

 • Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická
 • Držitelka rekvalifikace FM Institute

Projekty, publikace, další aktivity

 • Aktivně se podílela na projektu „Outsourcing FM služeb ve společnosti Siemens ČR“. Tento projekt byl v roce 2016 oceněn „Mimořádnou cenou IFMA CZ“    

Ing. Zdeněk Kadlec, MBA

Ing. Zdeněk Kadlec, MBA

Jednatel

EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.

Kurzy:

Služby pro uživatele objektu; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby (1 den)

Odbornost

Od roku 2004 se věnuje problematice poskytování podpůrných služeb. Své znalosti z této oblasti uplatnil v letech 2005-2008 ve společnosti ČEZ Správa majetku, kde se podílel na projektech v této oblasti, z nichž mezi nejvýznamnější patří optimalizace tiskových služeb a implementace elektronického oběhu dokumentů ve Skupině ČEZ. Ve společnostech Océ a později Canon, se specializoval na rozvoj dokumentových a tiskových služeb u zákazníků společnosti a optimalizaci souvisejících procesů. Od roku 2014 je spolumajitelem a jednatelem společnosti EDM, která se zabývá službami zpracování příchozích a odchozích dokumentů a reprografií.

Profesní CV

Absolvent Českého vysokého učení technického, obor výpočetní technika, absolvent Open University Business School. V letech 2005-2008 pracoval jako projektový manažer ve společnosti ČEZ Správa majetku, v letech 2009-2014 spolupracoval se společnostmi Océ a Canon, nyní je jednatelem ve společnosti EDM.

Projekty, publikace, další aktivity

 • optimalizace tiskových služeb ve Skupině ČEZ – 2006-2008
 • implementace DMS ve Skupině ČEZ – 2007-2008
 • digitalizace spisovny Pražské energetiky – 2009
 • implementace datových schránek pro OZP – 2009
 • projekt digitalizace smluvních dokladů pro Hertz – 2009
 • kompletní digitalizace zákaznické dokumentace Unicredit - 2012
 • přechod na plnobarevný produkční tisk ve Východoslovenské energetice - 2014
 • redaktor IDG Czechoslovakia, příspěvky do časopisu PC World - 1996-1998

Ing. Petr Kout, CSc.

Ing. Petr Kout, CSc.

Daňový poradce, vysokoškolský učitel

Kurzy:

Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling; Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic; Pojišťovnictví pro FM (2 dny)

Odbornost

Vysoká škola ekonomická v Praze 1979, obor Automatizované systémy řízení v ekonomice

Kandidát ekonomických věd 1989

Profesní CV

1979 – 1990 Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, výzkumný a vědecký pracovník

od r.1991 OSVČ - účetní a daňové poradenství, přednášková a publikační činnost

od r.1993 člen Komory daňových poradců ČR

od r. 1998 účastník systému kontinuálního profesního vzdělávání KDP ČR

od r. 2011 vysokoškolský učitel SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ ZNOJMO, s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity

Lektorská činnost v oblasti účetnictví a daní od roku 1991, například:

vzdělávací instituce DEMOS-Pragoeduca, a.s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Asociace realitních kanceláří ČR, Institut vzdělávání účetních, s.r.o., 1. VOX a.s., Komora certifikovaných účetních a další

firemní kurzy Česká pošta, s. p., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., GMAC, a. s., PSA finance Česká republika, s.r.o., sAutoleasing, a.s., WIS Economic a.s., DTZ Czech Republic a.s., KPMG Česká republika s.r.o. a další


David Kučera

David Kučera

Generální ředitel

VIMBAU, s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

FM z pohledu udržitelnosti; Systémy certifikace udržitelnosti budov; Správa energií a médií (1 den)

Odbornost

Držitel GREEN BELT ze školení Lean SixSigma.

Profesní CV

Od srpna 2013 Generální ředitel, VIMBAU, s.r.o.

Od srpna 2010 – 2013 Business unit manager ve společnosti OKIN Group a.s.

Hlavní náplň činnosti:

 • Vedení týmu provozních managerů oblast integrovaného facility managementu (9), kteří vedou (ekonomicky a zároveň technicky) svěřené zakázky
  Celkový počet kmenových zaměstnanců Unitu cca 140 v rámci technické správy (údržba a servis)
 • Dále koordinace integrovaných služeb - úklid, ostraha, recepce, servis, havarijní služby, poradenská činnost, energetika, PO, BOZP…)
 • V rámci Unitu – HR, kompletní ekonomické vedení, dohled nad fakturací, dodržováním Smluv, plněním ekonomického plánu, měsíční reporting a rozklad dosažených výsledků Unitu, Key Account manager.

V letech 2007 až 2010 – Facility manažer ve společnosti Gravity s.r.o.

Hlavní pracovní náplň:

 • Správa svěřených objektů a řízení podřízených manažerů jednotlivých objektů
 • Implementace, návrhy systémů Facility a Property managmentu na nové projekty
 • Řízení a koordinace práce techniků na objektu
 • Příprava podkladů pro majitele objektů, účtárnu
 • Kontrola správnosti fakturací a plateb
 • Výběr dodavatelů služeb a jejich kontrola
 • Jednání s nájemníky a dodavateli služeb
 • Kontrola dodaných služeb subdodavateli
 • Vyhodnocování využití nájemních ploch
 • Reporting, Controlling, Vyhodnocování
 • Dohled nad revizemi a servisem zařízení objektů
 • Dohled nad PO
 • Přípravy podkladů ročních vyúčtování
 • Účast, organizace a dohled nad mimořádnými situacemi mimo běžnou pracovní dobu a to 24hod/den

Objekty:
Smíchov Gate, Office Park Nové Butovice, Factory Office centrum, OG Dvořák Plzeň, admin.centrum Podvinný mlýn

Projekty, publikace, další aktivity

Od roku 2007 se ve společnosti VESPOLI CZ s.r.o. David Kučera zabývá zahraničním obchodem s veslařským materiálem (Zastoupení amerického výrobce veslařských lodí v Evropě).


Mgr. František Macholda, MBA

Mgr. František Macholda, MBA

Partner a obchodní ředitel

EkoWATT CZ s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

FM z pohledu udržitelnosti; Systémy certifikace udržitelnosti budov; Správa energií a médií (1 den)

Odbornost

František Macholda je energetický auditor, v EkoWATTu pracoval jako projektový manažer, analytik a poslední léta pracuje jako senior konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor v budovách i průmyslu.

Profesní CV

František Macholda je partnerem a obchodním ředitelem společnosti EkoWATT, která působí v oblasti konzultací v energetice již od roku 1990. EkoWATT zpracoval tisíce odborných studií, analýz, energetických auditů a publikací a je respektovaným informačním zdrojem pro odbornou i laickou veřejnost.

Projekty, publikace, další aktivity

Kromě konzultační činnosti byl odpovědným řešitelem rozsáhlých projektů pro výzkum a vývoj. Je autorem nebo spoluautorem výpočetních metod a softwarů. Má rozsáhlou publikační historii a přednášel na mnoha odborných konferencích v ČR i v zahraničí.

V současné době se specializuje na problematiku složitých budov a jejich výstavby a provozu. V této oblasti získal odbornou akreditaci v prestižním mezinárodním systému LEED. Jeho dalším profesním cílem je směřování provozu budov k principům udržitelného rozvoje.

Kromě odborných aktivit konzultačního směru v rámci EkoWATTu je pan Macholda hodnotitelem evropských projektů a vyučuje na ČVUT v Praze.


Ing. Václav Novák

Ing. Václav Novák

Vedoucí odboru podpůrných služeb

UNIPETROL Services, s.r.o.

Kurzy:

Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling; Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic; Pojišťovnictví pro FM (2 dny)

Odbornost

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomika a management,  geoinformatika.

Academia Biznesu ORLEN (Varšava)

Profesní CV

Na pozici systémového inženýra a projektového manažera zajištění implementace GIS a CAFM systémů ve společnosti UNIPETROL a celá řada rozvojových projektů  pro oblasti správy majetku, územního generelu, provozovatelů technických infrastruktur a bezpečnostních složek společnosti.

Řízení ekonomické, informační a technické podpory pro nový závod Služby společnosti UNIPETROL, RPA zejména zpracování ekonomických plánů, nastavení kalkulačního modelu a zajištění ekonomického a provozního reportingu.

Příprava ekonomických a technických podkladů pro projekt Centralizace Facility Managementu ve skupině UNIPETROL

Projekty, publikace, další aktivity


Ing. Dana Nováková

Ing. Dana Nováková

Vedoucí oddělení ISŘ

FCC Česká republika, s.r.o.

Kurzy:

Úklid a čištění; Odpadové hospodářství (1 den)

Odbornost

Absolventka Vysoké školy lesnické a dřevařské, fakulty dřevařské ve Zvolenu. Po složení státní zkoušky MŽP v odborné způsobilosti pro vykonávání státní správy na úseku odpadového hospodářství působení ve veřejné správě v oblasti životního prostředí. Od roku 1994 ve společnosti .A.S.A.. Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru „problémy ochrany životního prostředí na FTOP“ ve spolupráci s univerzitou v Umea – Švédsko a specializovaný kurz „Nové právo životního prostředí“ na Ústavu pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, PF Univerzitě Karlově v Praze.

Profesní CV

Dana Nováková je vedoucí oddělení integrovaného systému řízení a legislativy ve skupině společností FCC Česká republika, s.r.o. (dříve .A.S.A. ČR), která je jednou z nejvýznamnějších na českém trhu v oblasti odpadového hospodářství a je součástí španělské společnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). Řídí tým specialistů v oblasti všech dotčených složek životního prostředí a zajišťuje právní bezúhonnost při poskytování služeb v oblasti ekologického poradenství, svozu a transportu odpadů, provozování zařízení pro nakládání s  odpady, tj. skládek odpadů, sběrových dvorů, dekontaminačních ploch, biodegradačních ploch, kompostáren, solidifikačních linek, recyklačních zařízení, zařízení k výrobě alternativních paliv a dalších speciálních technologií. Je „odborně způsobilou osobou“ pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, koordinátorem EMS, interním auditorem a členem týmu, který ve firmě zajišťuje procesy k obhajování certifikátu integrovaného systému managementu ve shodě s normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 fy Det Norske Veritas s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity

Zpracovávání IPPC dokumentací, IRZ, havarijních plánů, provozních řádů, písemných pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a ostatních provozních dokumentů pro mateřskou společnost i externí zákazníky. Připomínkování schvalovaných právních předpisů, zákonů a vyhlášek.


Tomáš Podrazil

Tomáš Podrazil

Obchodní ředitel

Stěhování Podrazil s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

Prostor a FM; Standardy pracoviště; Základní pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - WORKSHOP (2 dny)

Odbornost

Od roku 1995 se zabývá oborem stěhování a autodoprava ve společnosti Stěhování Podrazil s.r.o. kde je obchodním ředitelem. Společnost se zabývá kompletní stěhovací službou, včetně řízení stěhování velkých projektů, koordinace projektů, s přípravou a pomocí zákazníkům při kompletní relokaci   kancelářských celků. V roce 1999 za společnost podepisuje dlouhodobou smlouvu na rozvoz kancelářského nábytku pro společnost Techo a.s., včetně zajištění stěhování do nových prostor před samotným nastěhováním jednotlivých společností.

Vzhledem ke své dlouhodobé zkušenosti se stěhováním, zajišťuje pro zákazníky i poradenskou činnost pro výběrová řízení v oblasti nábytku a stěhování.  

Profesní CV

Absolvent Střední průmyslové školy strojní,

1995 - 2004 pracovník společnosti Podrazil s.r.o.  

2005 - 2006 project manager pro společnost Techo a.s.

2006 - obchodní ředitel společnosti Stěhování Podrazil s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity

 • Merck a Schering Plough - kompletní zajištění stěhování a celkové relokace obou společnosti - 190 pracovních míst, včetně navážení nového nábytku
 • MÚ Praha 6 - kompletní zajištění přestěhování a koordinace stěhování Městské části Praha 6 (návoz nového nábytku, stěhování, inventarizace, logistika rozvozu starého nábytku pro sociální zařízení ) - 330 pracovních míst
 • Kraft foods, Opavia LU, 250 pracovních míst, budova Amazon Court Praha – Karlín.
 • stěhování společnosti AXA Česká republika - pobočka Brno - 200 pracovních míst.    Budova Trinity
 • stěhování a návoz nového kancelářského nábytku pro společnost Tesla, budova Prosek Point - 90 pracovních míst.
 • 2008 - stěhování společnosti Plzeňský Prazdroj, budova Myslbek
 • navážení kancelářského nábytku Techo pro Českou spořitelnu – cca 900 pracovních míst
 • stěhování společnosti NetCentrum.cz a Atlas.cz do nové budovy Classic 7, Praha – Holešovice - 250 pracovních míst
 • MÚ Praha 13, kompletní zajištění přestěhování do nové radnice - 180 pracovních míst
 • Sekyra Group, koordinace projektu a samotné stěhování společnosti - 120 pracovních míst do budovy Diamont Point
 • Pro společnost Techo a.s. v roce 2005, project manager interiérového řešení - Letiště Praha - Terminál Sever 2.

Ing. Jaromír Průša

Ing. Jaromír Průša

Bezpečnostní manažer

AHOLD

Linkedin profil

Kurzy:

Bezpečnostní management; Problematika BOZP, PO, OŽP (1 den)

Odbornost

Profesní CV

Projekty, publikace, další aktivity


Ing. Lucie Ryjáčková

Ing. Lucie Ryjáčková

Lektor v oblasti štíhlých procesů

Linkedin profil

Kurzy:

Řízení Facility managementu; Metodologie Lean 6 Sigma pro Facility management (1 den)

Odbornost

Lucie Ryjáčková je držitelem osvědčení Process Architect (Business Excellence Senior Consultant, Six Sigma Senior Black Belt).

Profesní CV

Během své kariéry získala zkušenosti zejména v oblastech – facility managementu, projektového managementu, zlepšování a designu procesů a inovací. 12 let pracovala ve společnosti Vodafone. Začínala jako Facility Manager Head Office, následně jako Real Estate Development Manager pro akvizici a správu veškerého real estate portfolia společnosti Vodafone v celé České republice. Její prioritou je přirozený zájem identifikovat bariéry, které brání společnostem v naplňování jejich vizí a cílů.

Projekty v oblasti zlepšování procesů a designu procesů vedla ve všech odděleních společnosti – Consumer Sales, Business Sales, Marketing, Brand & Communication, Technology, Finance/FM, Procurement, Strategy, Legal, HR.

Od roku 2011 se věnovala inovačním projektům pomocí metodiky Design Thinking.

 

Projekty, publikace, další aktivity

Aktivním členem představenstva IFMA CZ od 1999, během let 2004 – 2007 Prezidentka asociace.


 Ing. arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Architekt a projektant

Atelierdejvice

Linkedin profil

Kurzy:

Prostor a FM; Standardy pracoviště; Základní pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - WORKSHOP (2 dny)

Odbornost

 • Magisterské studium, obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební, ČVUT, dosaženo magisterského stupně Ing.arch. s vyznamenáním, vedení diplomové práce p.prof. Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.; 09/2007 – 01/2011;
 • Doktorské studium se zaměřením na přechod projektu do fáze užívání; Fakulta architektury, vedoucím DP p.prof.Ing. Miloslav Pavlík, CSc.; 2011 – 2015;
 • Externí vyučující na Fakultě architektury ČVUT, Fakultě stavební ČVUT

Profesní CV

2005 – 2009 – projektant v architektonických ateliérech Artline Praha a Ateliér Wízner – zpracovatel projektové dokumentace rekonstrukcí, středně velkých staveb a interiérů

2010 – 2013 – řešitel pasportizace nemovitostí ČVUT, Odbor výstavby a investiční činnosti

2011 – současnost – externí vyučující na Fakultě architektury a Fakulty stavební ČVUT

2012 – současnost – architekt a projektant ve vlastním architektonickém studiu Atelierdejvice

Projekty, publikace, další aktivity

Vybrané projekty

 • Konverze výrobní haly na tiskařské centrum, Rakovník
 • Bytový dům Lipno
 • Zasedací místnost VIC, Rektorát ČVUT v Praze

Autor příspěvků a publikací

 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Informace z návrhu a výstavby v provozní fázi projektu. In Progres techniky v architektúre. STU v Bratislavě, 2013 (ISBN 978-80-227-4105-7)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Architektura mezi uživatelem a tvůrcem nejen jako stavební dílo. In http://fa.cvut.cz/Cz/Publikace/ArchitekturaMeziUzivatelemATvurcem. ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2014 (ISBN 978-80-01-05659-2)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Pasportizace. In Juniorstav 2013, 15. Odborná konference doktorského studie – Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. (ISBN 978-80-214-4669-4)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Přechod stavebního projektu do užívací fáze, Disertační práce. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2015

Bc. Tomáš Sedláček MBA

Bc. Tomáš Sedláček MBA

Předseda představenstva a generální ředitel

Revitrans, a.s.

Linkedin profil

Kurzy:

Služby pro uživatele objektu; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby (1 den)

Odbornost

Profesní CV

Projekty, publikace, další aktivity


Ing. Marie Ševčíková

Ing. Marie Ševčíková

odborně způsobilá osoba, auditor, odborný poradce a lektor v oblastech BOZP, PO, OŽP, HSMS, EMS, IMS

BOZP Centrum

Linkedin profil

Kurzy:

Bezpečnostní management; Problematika BOZP, PO, OŽP (1 den)
Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling; Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic; Pojišťovnictví pro FM (2 dny)

Odbornost

V roce 1985 absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze - obor potravinářské technologie, kvasná chemie, biochemie a bioinženýrství, procesy a energetika chemického průmyslu, ekonomika a řízení chemického průmyslu. Vlastní kvalifikaci odborně způsobilé osoby v BOZP (OZO), v PO (OZO), v OŽP (AO NCHLP), v IMS (auditor a technický expert HSMS, IMS), s celkovou odbornou praxí 24 let v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících (ve státním odborném dozoru, výzkumu, v odborném technickém i organizačním poradenství, v činnosti auditora systémů managementu, odborného lektora, odborně způsobilé osoby). Dlouhodobě spolupracuje se vzdělávacími institucemi - odborný lektor v různých tématech pro vzdělávání specialistů převážně z oblasti BOZP / HSMS, OŽP / EMS a souvisejících (T.E.P. Praha, Gradua-CEGOS Praha, Sdružení Staník Vlašské Klobouky, FM Institute Praha, …), jako případně člen hodnotitelských komisí akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících osoby (Gradua-CEGOS Praha, CERT-ACO Kladno, …). Spolupracuje s akreditovanými certifikačními orgány pro systémy managementu - externí auditor, technický expert pro BOZP / HSMS (VÚPS-CS Praha, STAVCERT Praha). Dlouhodobě spolupracuje s podniky, převážně průmyslovými, zejména z oboru výstavby a stavebnictví, jako odborný poradce při zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu, především HSMS a IMS, případně jako odborně způsobilá osoba v BOZP a PO a specialista v OŽP.

Profesní CV

V letech 1995 – 2004 byla zaměstnána ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze jako výzkumný pracovník, externí odborný poradce, lektor, technický expert a auditor HSMS v oblastech bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, rizika technologických systémů, chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, systémy řízení BOZP (v návaznosti na problematiku OŽP, EMS a další související oblasti), metodická činnost v oblasti SOD a inspekce práce, odborné poradenství v oblasti BOZP a HSMS, vedení auditního týmu k programu ČÚBP "Bezpečný podnik", ve funkcích manažer HSMS, technický expert a auditor HSMS.

V letech 2002 až 2004 působila na postu odpovědného odborně způsobilého zástupce dle živnostenského zákona pro ŽL VÚBP „Poskytování služeb v oblasti BOZP“, vedoucí poradenského, konzultačního a informačního střediska VÚBP pro BOZP / HSMS v VÚBP. V letech 2006 až 2008 byla klíčový lektor oblastí BOZP / HSMS, manažer projektu a odborný garant pro získávání a prověřování odborné způsobilosti osob v oblasti BOZP, akreditované MŠMT, MPSV, ČKAIT ves poučnosti Gradua-CEGOS, s.r.o.

V současnosti je OSVČ (jako HPČ / VPČ) - poradce pro oblasti BOZP a PO (odborně způsobilá osoba v BOZP a v PO), poradce, technický expert a auditor pro BOZP / HSMS, poradce pro QMS, EMS - na základě vlastních ŽL: „Poskytování služeb v oblasti BOZP" (2004), „Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany“ (2008), „Činnost technických poradců v oblasti chemie" a „Činnost technických poradců v oblasti systémů řízení (jakosti, OŽP, BOZP)" (2004), resp. „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“, „Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce“, „Testování, měření, analýzy a kontroly“, „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (2008).

Projekty, publikace, další aktivity

 • Autor odborných článků (zejména pro VÚBP Praha, CERT Kladno) a odborných publikací (zejména pro VÚBPPraha, Gradua-CEGOS Praha).
 • Aktivní účastník odborných konferencí („Enviro“ / CERT Kladno, TFM / IFMA CZ, …)
 • Člen odborně a profesně zájmových sdružení (Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků / Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR / Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)
 • Člen Stálého výboru Rady vlády ČR pro BOZP - pro bezpečnost práce a technických zařízení a pro chemickou bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu získávání odborných kvalifikací (jako zástupce SPŽ ČR)
 • Člen Rady pro akreditaci ČIA (jako zástupce KZPS)

Ing. Roman Šmíd

Ing. Roman Šmíd

Lektor v oblasti TZB

Kurzy:

Základy technické správy majetku, údržba technologií budov; Stavební údržba (1 den)

Odbornost

Člen IFMA

Revizní technik Elektro E2A

Vlastník licence ERU na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Několik vyzvaných přednášek o provozu TZB a speciálních technologií ČVUT FSv, VŠB – TU Ostrava

Autor článků v odborných periodicích

Profesní CV

Absolvent strojní fakulty ČVUT - obor stroje a zařízení pro spotřební, chemický a potravinářský průmysl.

Vystudoval 2 roční studium Oceňování nemovitostí- administrativní cena a tržní hodnota.

Absolvent střední školy Elektro Měření a regulace.

V letech 1990 – 2006 pracoval ve společnosti Pražské vodovody, na odborných a managerských pozicích.

V letech 2006 a 2007 pracoval jako ředitel správy nemovitostí v České poště.

Od roku 2008 pracuje jako technický ředitel- facility manager v největším akvaparku v Čechách.

Projekty, publikace, další aktivity

 • Rekonstrukce energocentra zdroje vody Káraný- elektro VN, NN
 • Nasazení nového systému měření a regulace, výstavba zdroje 400kW s tepelnými čerpadly
 • Rekonstrukce památkově chráněné budovy v Praze 1, výstavba call-centra PV
 • Výstavba nové administrativní budovy na Královských Vinohradech v Praze
 • Provoz a údržba 3500 nemovitostí ČP
 • Příprava pasportu nemovitostí ČP
 • Zprovoznění a denní provoz TZB akvaparku, speciálních technologií, energetického systému, vodohospodářského systému
 • Zavedení CAFM systému akvaparku, příprava a plnění dat, provoz
 • Provoz plynové licensované kogenerační jednotky 800kWel
 • Příprava energetického auditu akvaparku a realizace investic ke snížení spotřeby energie

Ing. arch. Daniel Štys

Ing. arch. Daniel Štys

Operation manager; Autorizovaný architekt

CBRE s.r.o.

Linkedin profil

Kurzy:

Prostor a FM; Standardy pracoviště; Základní pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - WORKSHOP (2 dny)
Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling; Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic; Pojišťovnictví pro FM (2 dny)

Odbornost

Absolvent fakulty architektury ČVUT. Vlastní architektonická praxe od roku 1992.

Od roku 1999 se zabývá správou nemovitostí v několika mezinárodních firmách, zodpovědný za provoz prestižních kancelářských a obchodních budov.

Podílel se na českém překladu

normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348).

Profesní CV

1990 – 1996 architekt v kanceláři Datys s.r.o. od roku 1996 ve firmě Elsat / Dicom se zabývá CAD a CAFM softwarem.

Od roku 1999 project manager a facility manager ve firmě ECM, řízení a příprava developerských projektů, správa nemovitostí portfolia ECM.

Od 2002 technický ředitel v PBW – správa kancelářských a obchodních budov.

2009 – 2012 facility manager pro rekonstruované Hlavní nádraží v Praze pro italského investora Grandi Stazioni.

Od roku 2012 Operation Manager v CBRE s.r.o., zodpovědný za provoz všech obchodních center ve správě CBRE po celé ČR. Konzultant pro správu a provoz nemovitostí.

Projekty, publikace, další aktivity


Jan Talášek

Jan Talášek

CAFM Manažer, konzultant a lektor,

ATALIAN CZ,s.r.o.

Odbornost

Specializace na softwarovou podporu facility management (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu apod. Pro uvedené se specializuje na Project management Facility managementu a zejména na procesní realizaci jednotlivých FM služeb v různých segmentech trhu.
Od r. 2001 je členem profesního sdružení Facility manažerů IFMA CZ, od r. 2010 do roku 2014 byl členem jejího představenstva.

Profesní CV

V segmentu facility managementu působí od roku 2001, kdy se podílel jako obchodní manažer
ve společnosti TESCO SW a.s. na vývoji a implementacích CAFM řešení.
Od roku 2009 působil do konce roku 2012 opět v oblasti FM a to na pozici výkonného ředitele ve společnosti pit Software, s.r.o. – dodavatele CAFM systému pit-FM na českém a slovenském trhu.
V současné době SW aplikace pro facility management a CAFM systémy zavádí zejména ve společnosti ATALIAN CZ s.r.o. a působí na pozici manažera CAFM.
V rámci uvedené praxe se podílel na řadě implementačních projektů v různých tržních segmentech, a to zejména předprojektovou analýzou uživatelských potřeb a dílčích realizačních podpor a metodiky a dále
se podílel na řadě pasportizačních projektů (Česká pošta, Vězeňská služba, Poslanecká sněmovna ČR…). Aktuálně implementuje CAFM aplikace uvnitř skupiny ATALIAN pro její zákazníky i interní potřeby ATALIAN CZ (síť AHOLD, TESCO Stores, Lidl, Kaufland…, bankovní domy Komerční banka, Česká spořitelna, ČNB… Obchodní centra, průmyslové podniky a řada dalších).
Je držitelem certifikátu Facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném u Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.

Projekty, publikace, další aktivity

Nepravidelně přednáší studentům na STU Bratislava, VŠB TU-Ostrava, ČVUT Praha a VŠE Praha v oborech Facility managementu oblast SW podpory FM a rovněž pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači akreditovaného kurzu v DTO CZ Ostrava a dalších kurzů TZB-INFO, Forum-media Praha a V.O.Č. Košice.

Jako odborný garant kurzu a jeho lektor rovněž přednášel pro specifický kurz Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, určeného pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje se zaměřením na provoz majetkového portálu, zahrnující metodiku a užívání CAFM systému FaMa+ a určeného pro cca 700 pracovníků příspěvkových organizací a pracovníky KU MSK včetně tvorby podkladů e-learningového výukového portálu MSK.


Monika Vlková

Monika Vlková

Odborná poradkyně v oblasti F&B

Linkedin profil

Kurzy:

Služby pro uživatele objektu; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby (1 den)

Odbornost

Monika Vlková nabízí paletu zkušeností zahrnujících hotelový i restaurační provoz a jejich management, pracuje jako odborný konzultant v oblasti F&B a jako projektová manažerka. Pracuje také jako certifikovaná koučka školící jak tvrdé, tak i měkké dovednosti a zaměřuje se na zvyšování lidského potenciálu a osobní rozvoj prostřednictvím motivace, kterou vnímá jako klíčovou a která následně a zcela přirozeně vede ke zvyšování výkonnosti a osobní spokojenosti.

Profesní CV

Monika Vlková má dlouholeté zkušenosti z vrcholového managementu v oblasti 5* hoteliérství a stravovacích služeb i s vedením a motivací lidí. Její profesní zkušenosti začaly prací na recepci, v business centru a pokračovaly v obchodním oddělení.
Následně se její profesní kariéra rozšířila o zkušenosti v managementu – pracovala jako obchodní a marketingová ředitelka a posléze i jako generální ředitelka hotelu Paříž i jako regionální ředitelka nadnárodní cateringové společnosti Aramark.
Monika Vlková se aktivně věnuje charitativní činnosti pro neziskový sektor, je členkou správní rady Asistence, o.p.s., které pomáhá organizovat Fora Asistence – setkávání a propojování lidí ze ziskového a neziskového světa.

Projekty, publikace, další aktivity